Quant triga a pagar Fogasa?

Publicado el 13/10/2015, en Fogasa, Indemnitzacions, Acomiadaments

Quant triga a pagar Fogasa és una pregunta que s'ha vingut fent molta gent des que va començar la crisi, allà per l'any 2008. Moltes persones afectades s'han vist obligades a recórrer a un advocat laboralista per reclamar al Fons de Garantia Salarial o Fogasa el pagament de les indemnitzacions o salaris que els corresponien i als quals les seves empreses no han fet front. I moltes d'aquestes persones afectades, a data d'avui, ja en 2015, segueixen sense tenir molt clar quant triga a pagar Fogasa.

Cuanto-tarda-en-pagar-Fogasa.jpgEn el nostre departament d'assessoria laboral volem desgranar molt bé com funciona el Fogasa o Fons de Garantia Salarial, quines prestacions ofereix i quins terminis fixa després de la recent sentència del Tribunal Superior en relació als terminis de resposta del Fogasa.

Farem també una breu passada sobre la situació del Fogasa a Catalunya i més concretament de quins estan sent els terminis de resposta del Fogasa a Barcelona, per ser aquesta la nostra zona geogràfica d'acció. Veurem que l'aprovació d'una sol·licitud al Fogasa a Barcelona arriba a aconseguir de mitja els 298 dies, molt per sobre de la mitjana estatal i sobretot molt per sobre dels 3 mesos de termini màxim que estableix la llei.

Què és i com funciona el Fogasa?

El Fogasa o Fons de Garantia Salarial és un organisme autònom, adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que es fa càrrec del pagament dels salaris i de les indemnitzacions per acomiadament corresponents a treballadors d'empreses que s'han declarat insolvents o que estan en concurs de creditors, i que per tant no han fet front als mateixos. És en aquestes situacions en les quals s'ha de recórrer al Fogasa, que estableix les següents condicions per als pagaments:

Indemnitzacions: en el cas de les indemnitzacions s'estableix que el Fogasa o Fons de Garantia Salarial assumirà les indemnitzacions que hagin estat reconegudes a favor dels treballadors en sentència, acte de conciliació judicial o resolució administrativa com a conseqüència d'un acomiadament o extinció de contracte (art. 50,51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors, i article 64 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, Llei Concursal).

Salaris: en situació de salaris pendents de pagament, el Fogasa o Fons de Garantia Salarial assumirà aquests salaris, incloent la part proporcional de les pagues extres així com els salaris de tramitació.

El Fogasa aplica algunes restriccions a l'hora d'efectuar aquests pagaments:

En el cas de les indemnitzacions per acomiadament el pagament per part del Fogasa queda limitat a una anualitat com a màxim, fixant l'import del salari diari (que és la base del càlcul) en el doble del salari mínim interprofessional. La part proporcional de pagues extres quedaria inclosa.

En el cas dels salaris pendents el Fogasa fixa el límit en el doble del salari mínim interprofessional diari (incloent la part proporcional de pagues extres) multiplicat pel nombre de dies pendents de pagament, amb un màxim de 120 dies. El termini de sol·licitud del pagament de prestacions al Fogasa serà d'un any des de la data de l'acte de conciliació, sentència, acte, resolució de l'Autoritat Laboral o Resolució judicial complementària on es reconegui el deute dels salaris o es fixin les indemnitzacions que s'estiguin reclamant.

Quant triga a pagar Fogasa?

El que no està tan clar és quant triga a pagar Fogasa. Encara que segons la llei el termini està establert en 3 mesos (sense excepció), a causa de l'increment de persones que han hagut de recórrer al Fogasa per rebre els seus salaris i indemnitzacions en els últims anys, Fogasa s'ha vist desbordat i acumula mesos de retard en nombrosos expedients. Al final de l'any 2014 encara hi havia 57.590 casos pendents de tramitació.

Com a conseqüència d'aquest embús, el Tribunal Suprem (TS) ha dictat recentment una sentència per la qual s'aclareix qualsevol dubte entorn de la qüestió de quant triga a pagar Fogasa. En aquesta sentència el TS estableix que les sol·licituds realitzades al Fogasa que no hagin estat respostes en el termini de 3 mesos, o que s'hagin denegat una vegada superat aquest termini, hauran de ser abonades per ‘silenci administratiu positiu’.

Aquesta sentència es recolza en l'article 43.1, 2 i 3 de la Llei 30/92, en el qual s'afirma que l'estimació per silenci administratiu té amb caràcter general la consideració d'acte administratiu que finalitza el procediment. Així mateix la legislació qualifica el silenci administratiu positiu o negatiu com la garantia dels drets dels ciutadans quan l'Administració “no atén eficaçment i amb la celeritat deguda les funcions per les quals s'ha organitzat".

D'aquesta manera els drets dels treballadors i treballadores es veuen protegits en un moment d'especial vulnerabilitat enfront de la ineficàcia de les Administracions, que és a qui els correspon fer-ho. S'assegura així el pagament per part del Fogasa o Fons de Garantia Salarial de les quantitats degudes per empreses declarades insolvents o en concurs de creditors als seus treballadors i treballadores dins del termini establert per la llei: 3 mesos.

Pagaments del Fogasa a Barcelona

En finalitzar l'any 2014 les Unitats del Fons de Garantia Salarial distribuïdes per tot l'Estat Español estaven donant un temps de resposta mitjà de 92 dies per a la resolució d'un expedient. No obstant això aquest termini ha estat notablement superior en algunes províncies, com per exemple a Badajoz on el termini mitjà d'espera ascendeix als 458 dies (gairebé 1 any i mig). En la mateixa línia estan províncies com Pontevedra (320 dies), Madrid (318 dies) o Cadis (307 dies).

La Unitat del Fons de Garantia Salarial a Barcelona no és una de les més àgils. En aquesta província el termini mig d'espera per a la resolució d'un expedient a la fi de l'any 2014 estava entorn dels 298 dies, bastant per sobre de la mitjana i sobretot del termini de 3 mesos que per llei hauria de trigar a pagar el Fogasa.

Aquests retards en part es podrien deure a la falta de personal que té aquest organisme per fer front al devessall de sol·licituds que ha vingut rebent en els últims anys. El secretari d’ UGT a Catalunya va afirmar el passat any que els impagaments del Fogasa s'estaven produint en un moment en el qual s'estava privatitzant la gestió d'aquest organisme, i qualificava aquest procés de privatització com una solució ineficaç davant els retards dels pagaments del Fogasa a Barcelona i moltes altres províncies.

Després de la sentència dictada pel TS es posa fi a terminis d'espera interminables per al cobrament de salaris deguts i indemnitzacions per acomiadament impagades.

Aclarides tots els dubtes sobre quant triga a pagar Fogasa animem a tots els treballadors i treballadores que tinguin un recurs pendent amb el Fogasa a Barcelona i que es vegin en aquesta situació d'espera interminable o que necessitin l'ajuda d'un assessor o advocat laboralista per gestionar la seva sol·licitud davant Fogasa, que es posin en contacte amb el departament d'assessoria laboral de Borrell Gestora per ampliar informació sobre com gestionar la seva reclamació.

 
Algun dubte? Escrigui'ns:


Borrellgestora.com utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies