Model 720: obligacions i sancions

Publicado el 12/03/2015, en Hisenda, Agència Tributària

Durant aquest mes de març del 2015 s'haurà de presentar el model 720 o declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger. La presentació haurà de realitzar-se entre l'1 de febrer i el 31 de març del 2015, per la qual cosa els suggerim que com més aviat millor reuneixin la documentació i les dades necessàries per poder realitzar la confecció d'aquest model 720.

 

Modelo-720.jpgCom ja sabem, la Llei 7/2012, de 29 d'octubre (llei de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau) va introduir una nova obligació d'informació sobre béns i drets situats a l'estranger, el desenvolupament reglamentari del qual es va produir pel Reial decret 1558/2012, de 15 de novembre. S'estableix per aquestes normes que tots els contribuents hauran d'informar sobre els béns i drets que tenen a l'estranger a 31/12/2013, tant comptes en entitats financeres, com a béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d'Espanya.

 

Quins béns cal declarar?

En la presentació del model 720 hi haurà obligatorietat de declarar els següents béns:

  • Comptes en entitats financeres situades a l'estranger.
  • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l'estranger.
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger.


No existirà obligació d'informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l'estranger quan ni els saldos finals ni els saldos mitjans superin els 50.000 euros sumant tots els comptes, siguin de titularitat conjunta o no. En anys successius només caldrà tornar a declarar si qualsevol dels saldos conjunts hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte als de l'anterior declaració.

Similars límits s'apliquen, d'una banda, a l'obligació d'informar sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l'estranger i, per un altre, respecte als béns immobles i drets sobre immobles situats a l'estranger.

Si ja va existir obligació de declarar pel 2013, en l'exercici 2015 s'ha de declarar sempre que: En l'exercici 2015 el saldo conjunt de tots els comptes en l'últim trimestre s'hagi incrementat en 2.000 euros i el saldo conjunt de tots els comptes a 31 de desembre hagin augmentat en 10.000 euros. Els increments de saldos per cada any i en conjunt són els següents:

 

 

Increment del saldo conjunt de l'últim trimestre

Increment del saldo conjunt a 31 de desembre

Increment respecte a l'exercici 2014

2.000

 10.000

Increment respecte a l'últim exercici en què es va presentar declaració per aquesta obligació d'informació (art.42 bis del Reglament General aprovat pel RD 1065/2007) 

 

Quines conseqüències té l'incompliment del model 720?

L'incompliment en la presentació del model 720 podrà tenir conseqüències importants en l'IRPF i a l'Impost de societats, en la mesura en la qual es puguin descobrir, per part de l'Administració tributària, patrimonis ocults vinculats a aquest tipus de béns i drets.

La no declaració en aquesta informativa serà motiu de liquidació, com a guany no justificat de patrimoni o com a renda no declarada, en l'IRPF o en l'Impost de societats respectivament, del valor d'adquisició dels citats béns o drets en l'últim període no prescrit, sense que pugui fer-se valer la prova que els citats béns provenen de període prescrit. Per tant, en aquest cas seran imputats a l'últim exercici no prescrit, amb el que existeixen fortes sancions i fins i tot, possibilitat de delicte fiscal, depenent de l'import.

La sanció mínima per la falta de presentació del model 720 en el qual s'incompleixen les tres obligacions d'informació, seria de 30.000 €. Si s'incompleix una sola obligació d'informació, la sanció mínima seria de 10.000 €.

Per tant, els aconsellem que abans del 20 de març es posin en contacte amb la seva gestoria habitual o especialistes en assessoria fiscal amb la finalitat de fer-los arribar tota la documentació necessària per poder presentar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger o model 720 dins de termini. Com sempre en Borrell Gestora estarem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que els pugui sorgir respecte a la presentació del model 720.
¿Alguna duda? Escríbanos:


Nube de etiquetasArchivos

Borrellgestora.com utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies